Skyhills blogg
2024-05-16

Brett engagemang för ett tillgängligt samhälle

Andrea Bacuzzi
Andrea Bacuzzi
Arkitekt SAR/MSA & Certifierad Tillgänglighetssakkunnig
Brett engagemang för ett tillgängligt samhälle

Säkerställandet av fysisk tillgänglighet styrs av lagar, föreskrifter och byggregler genom PBL (Plan och bygglagen), PBF (Plan och byggförordningen) och BBR (Boverkets byggregler).
Ämnet behandlas i dessa texter mer generellt och principiellt och behöver därför ofta tolkas för att kunna appliceras i en praktisk verklighet.

En god hjälp och allmänt vedertagen tolkare är SIS, Svenska Institutet för Standarder, en ideell förening som är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. SIS:s häften om byggnadsutformning för bostäder presenterar konkreta mått som i olika situationer måste till för att uppnå tillgänglighet för normal eller höjd nivå. Institutets tyngd och status ger att deras rekommendationer ofta hänvisas till även för byggnader som inte är bostäder.

Med avstamp i lag, förordning och byggregler har en del större byggherrar tagit fram egna kompletterande villkor inför upphandlingar av byggprojekt:

  • Vårdbyggnadsförvaltaren Locum specificerar extra krav, utöver de som beskrivs i lagar och regelverk, vid sina upphandlingar.
  • Tillgänglighet för skolor inom Stockholms region styrs av SISAB:s regelverk.
  • Regionerna Västerbotten och Västra Götaland är exempel på regioner som har tagit fram detaljerade projekteringsanvisningar.

För att hantera speciella situationer som exempelvis hur man ska lägga ett ledstråk bäst, inreda en gymnastiksal eller planera en angöringsplats vid ett sjukhus behövs det ibland även expertråd från organisationer som Synskadades riksförbund, Funktionsrätt Sverige, Svenska Parasportförbundet eller Färdtjänsten.

En ofta refererad källa i sammanhang där tillgänglighet diskuteras är boken ”Bygg i kapp” som pedagogiskt och ingående beskriver hur man kan göra i olika situationer ”För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning” (Svensson 2020) och är författarens tolkning av hur lagar och regler i ämnet bör praktiseras.

På Skyhill Projektledning & Arkitektur har vi tillgänglighetssakkunniga arkitekter som kan hjälpa till att bena ut begreppen och se till att tillgänglighet uppnås.

Hälsningar,

Andrea Bacuzzi
Arkitekt SAR/MSA & Certifierad Tillgänglighetssakkunnig

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg