Skyhills blogg
2023-11-08

Certifierade sakkunniga kontrollanter av tillgänglighet

Andrea Bacuzzi
Andrea Bacuzzi
Arkitekt SAR/MSA & Certifierad Tillgänglighetssakkunnig
Certifierade sakkunniga kontrollanter av tillgänglighet

Vad ska det vara bra för?

Reglerna för certifiering av sakkunnig inom tillgänglighet fastslogs av Boverket i augusti 2009 och  gör det möjligt för arkitekter eller byggnadsingenjörer på minst kandidatnivå att dokumentera sin kompetens inom tillgänglighet och användbarhet med en certifiering, TIL eller TIL-2.

Syftet från samhällets sida är att trygga byggherrar, fastighetsägare, kommuner och andra utförarei att de personer man anlitar för att bedöma tillgängligheten har adekvat kompetens men även att säkerställa att reglerna verkligen efterlevs genom att ha en kunnig representant för samhället på plats som bevakar och driver frågorna om tillgänglighet.

Ämnet ges på så vis också en ökad status i byggprocessen och kan mer jämställas med till exempel brand- och kulturvärden eller energi för vilka certifieringsregler sedan tidigare funnits framtagna.

En bakgrund till certifieringen är en handlingsplan som Riksdagen antog år 2000 med målsättning att Sverige ska vara tillgängligt för alla år 2010.

Handlingsplanen utgår från FN:s standardregler (”…alla människor är lika mycket värda…”) vilka ska påbjuda delaktighet och jämlikhet för alla invånare och även förmedla ett gemensamt ansvar för att det blir verklighet. En bakomliggande syn är att allt det byggda, inte bara offentliga eller publika lokaler, på ett övergripande plan tillhör samhället; oss alla. Det privata bostadshuset som byggs åt en familj utan funktionsnedsättningar ska den dag det säljs kunna köpas och brukas av vem som helst.

En anlitad TIL-sakkunnig i projekten ska bedöma i vilken mån en utformning uppfyller lagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet mot en accepterad lägsta nivå. Nivån har inte som mål att skapa full funktionsduglighet för alla. Det kan inte alltid bli optimala lösningar, utan lösningarna ska fungera väl i en gemensam miljö för alla individer.

Ett motiv till att anlita obundna certifierade sakkunniga av tillgänglighet och användbarhet i byggprocessen är att byggherrarna sällan ser ett egenintresse av att uppfylla kraven.
Ofta uppfattas ämnet som en belastning och fördyring utan att ge något mervärde.
Uppdragen inbegriper därför ofta att även sprida kunskap om ämnet och förklara det samhälleliga värdet och det gemensamma ansvaret för att skapa ett jämlikt samhälle.

För både byggherrar och kommuner innebär anlitandet av certifierade sakkunniga att det som byggs blir rätt från början, vilket är positivt både för tidsschemat, miljön och byggherrens plånbok.

Med vänliga hälsningar,

Andrea Bacuzzi
Arkitekt SAR/MSA & Certifierad Tillgänglighetssakkunnig

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg