Skyhills blogg
2021-12-05

Arbetsmiljöplan

Linnea Herrala
Linnea Herrala
Projektledare & Byggledare
Arbetsmiljöplan

Att tänka på arbetsmiljön är viktigt i alla branscher och för alla olika arbetsroller. I byggbranschen förekommer det dagligen riskfyllda arbetsmoment för en byggarbetare och då är det viktigt att göra en riskbedömning för utförandet vid vissa bygg-och anläggningsarbeten och den riskbedömningen görs i Arbetsmiljöplanen, som är en del av arbetsmiljöarbetet i byggprocessen.

I ett av de projekt jag arbetar med just nu upprättar jag en arbetsmiljöplan som kommer att gälla för hela projektet. Om det krävs en arbetsmiljöplan för projektet, ska den upprättas redan i projektering-och planeringsskedet och syftet är att upptäcka eventuella arbetsmiljörisker redan i tidigt skede. Det innebär att de projektörer som är med i projekteringen gör en riskbedömning på utförandet för respektive disciplin, vilket byggarbetsmiljösamordnaren för projektering (Bas-P) sedan sammanställer i arbetsmiljöplanen.

Den upprättade arbetsmiljöplanen överlämnas sedan till byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (Bas-U) hos entreprenören, som också fyller i arbetsmiljöplanen med vilka arbetsmiljörisker de ser i projektets utförande. Genom att se riskerna och ge förslag på åtgärder för att förebygga att något inträffar skapar man en tryggare arbetsmiljö för de som ska utföra arbetsmomenten under själva byggskedet. Den upprättade och signerade arbetsmiljöplanen ska anslås på byggarbetsplatsen för att alla som utför ett arbete där ska kunna läsa och ta del av vilka arbetsmiljörisker man kommit fram till.

En välgenomtänkt arbetsmiljöplan förbygger arbetsmiljörisker och minskar olyckorna i byggskedet.

Hälsningar

Linnea Herrala
Projekt- och byggledare

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg