Skyhills blogg
2021-11-21

Klimatdeklaration

Markus Forsström
Markus Forsström
VD
Klimatdeklaration

Den 1 januari 2022 träder lagen om klimatdeklaration för byggnader i kraft.

Syftet med lagen är att minska klimatpåverkan när byggnader uppförs och jag tror att lagen kommer leda till en generell kunskapshöjning inom hela branschen. Då kunskap skapar förståelse och engagemang är jag väldigt positiv till allting som på ett bra vis bidrar till att kunskapen ökar inom denna viktiga fråga. På Skyhill har vi börjat motta en hel del frågor från våra beställaren kring klimatdeklarationer och i detta blogginlägg hittar ni en övergriplig sammanfattning av den utförliga informationen som finns på Boverkets hemsida.

Den nya lagen innebär att byggherren för nybyggnationsprojekt där bygglov söks från och med den 1 januari 2022 ska redovisa den klimatpåverkan som uppstår under byggskedet i en klimatdeklaration. Värt att förtydliga är att lagen inte innehåller några krav på en maximal tillåten klimatpåverkan.

Lagen gäller inte för om- eller tillbyggnadsprojekt (i dagsläget), och för nybyggnationsprojekt finns det flera undantag såsom:

  • Byggnader med tidsbegränsade bygglov som är avsedda att användas i högst två år
  • Byggnader som inte kräver bygglov enligt 9 kap. 6, 7 eller 9 § PBL
  • Byggnader för industri- eller verkstadsändamål
  • Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring
  • Byggnader som inte har större bruttoarea än 100,0 kvadratmeter
  • Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och byggnader av betydelse för Sveriges säkerhet
  • Byggnader med vissa statliga byggherrar
  • Byggnader där byggherren är en privatperson som uppför eller låter uppföra byggnaden privat.

Klimatdeklarationen är även avgränsad till att gälla vissa byggnadsdelar såsom byggnadens klimatskärm, bärande konstruktionsdelar och icke bärande innerväggar. Du behöver inte klimatdeklarera markarbeten, installationer, inredning, utrustning eller ytskikt.

Icke genomförda eller felaktiga klimatdeklarationer

Om ditt byggprojekt omfattas av lagen om klimatdeklarationer för byggnader behöver du ha genomfört och skickat in en klimatdeklaration för att få ett slutbesked för ditt projekt. Om din inskickade klimatdeklaration innehåller fel riskerar du att få betala vite. Som byggherre är det alltså förenat med kostsamma konsekvenser om man inte sköter sin klimatdeklaration enligt konstens alla regler.

På Boverkets hemsida finns det bra instruktioner, tips och utbildningar för dig som vill veta mer om klimatdeklarationer. Är du byggherre och känner dig osäker och behöver hjälp med ett upplägg gällande klimatdeklarationen till ditt byggprojekt är du såklart välkommen att kontakta oss på Skyhill. Vi hjälper gärna till!

Trevlig söndag!

Markus Forsström
VD

Boverket: https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/
Lagtext: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2021787-om-klimatdeklaration-for-byggnader_sfs-2021-787

No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg