Skyhills blogg
2021-11-03

Syn före påbörjande av arbete

Albin Östman
Albin Östman
Projektledare, Byggledare & Kontrollansvarig Kategori N
Syn före påbörjande av arbete

Innan en entreprenör etablerar sig på arbetsområdet och påbörjar sina arbeten, är det vanligt förekommande att beställare och entreprenör gemensamt utför en syn av arbetsområdet. Syftet med synen är att undersöka förutsättningarna för utförandet och ifall de faktiska förhållandena avviker från vad entreprenören förutsatt i samband med anbudsinlämning.

Det är upp till beställaren att i förfrågningsunderlaget redogöra för vem som ska ansvara för upprättande av protokoll med fotodokumentation från synen. Dokumentationen från synen blir ett viktigt verktyg under resans gång, såväl för entreprenör som för beställare. Med hjälp av protokollet samt bilderna från synen kan man undvika eventuella oenigheter mellan entreprenör och beställare under produktionen. Om exempelvis beställaren upptäcker en skada som de anser att entreprenören har orsakat, kan man i många fall med hjälp av dokumentationen från synen antingen bekräfta eller dementera ifall entreprenör bär ansvaret för den aktuella skadan.

Bortsett från ansvarsaspekterna är det min erfarenhet att denna syn även är ett utmärkt tillfälle att bygga en bättre relation mellan entreprenör och beställare, samt få ett ansikte på vilka man kommer att arbeta med under projektets gång.

Med vänliga hälsningar,

Albin Östman
Projekt- och byggledare

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg