Skyhills blogg
2021-09-30

Vems ansvar är det att boka in en slutbesiktning?

Kalle Cedervall
Kalle Cedervall
Gruppchef projekt- och byggledning, Kontrollansvarig Kategori N
Vems ansvar är det att boka in en slutbesiktning?

En slutbesiktning är en åtgärd som är till för att bedöma huruvida en byggentreprenad är utförd korrekt. Det finns inget lagkrav på man måste genomföra en slutbesiktning, det är dock starkt rekommenderat att man gör det, speciellt om man som byggherre saknar kunskapen för att själv avgöra kvalitén på byggentreprenörens arbeten.

I en byggentreprenad där en näringsidkare har utfört arbete åt en privatperson regleras slutbesiktning i Konsumenttjänstlagen, §53. Där anges det att en slutbesiktning ska göras om någon av parterna begär det.

I en byggentreprenad där en näringsidkare utfört arbete åt en professionell beställare (ex. fastighetsägare, företag, kommunala verksamheter etc.) är så gott som alltid AB04 eller ABT06 (Allmänna bestämmelse för byggnads- anläggnings- och installationsarbeten) avtalat, då regleras besiktningsförfarandet i kapitel 7.

I AB04 / ABT06, kap 7 § 2 står det att ”en slutbesiktning skall, om inte parterna avtalat om annat, verkställas vid kontraktstidens utgång eller, om entreprenaden färdigställs senare, utan dröjsmål efter det att entreprenaden anmälts vara färdigställd. Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren när entreprenaden beräknas vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning, om inte parterna genom besiktningsplan har träffad särskild överenskommelse.”

Sammanfattningsvis:
Både byggherren och byggentreprenören kan anlita en besiktningsman för att utföra en slutbesiktning. Praxis är dock att det är byggherren som anlitar besiktningsmannen, som sedan kallar till slutbesiktningen.

Allt gott!

Kalle Cedervall
Gruppchef projekt- och byggledning/Kontrollansvarig (N)

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg