Skyhills blogg
2021-08-26

Behövs det verkligen bygglov för det här?

Markus Forsström
Markus Forsström
VD
Behövs det verkligen bygglov för det här?

En av de absolut vanligaste frågorna som vi stöter på i början av många projekt är: ”Behövs det verkligen bygglov för det här?” Och hur mycket vi än önskar att vi kunde svara: ”Nej det är lugnt, inget bygglov krävs, det är bara att bygga på!” så är det väldigt sällan vi får möjligheten att göra just det. I Sverige är det väldigt många åtgärder som kräver just bygglov, samtliga regleras i plan- och bygglagen kap 9, samt i plan- och byggförordningen kap 6. Här kan man bland annat läsa nedanstående:

Bygglov krävs för

 • Nybyggnad.
 • Tillbyggnad.
 • Ändring av byggnad till ett väsentligt annat ändamål.
 • Inredning av en ny bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri och som flyttar eller väsentligt ändrar lokalen.
 • Skyltar och ljusanordningar inom planlagt område.
 • Flytta, anordna, inrätta, uppföra eller väsentligt ändra vissa anläggningar.
 • Byta färg och material eller annan yttre förändring som påverkar byggnadens utseende (gäller endast inom planlagt område).

Olika krav i olika kommuner

Svearike är långt och våra kommuner är många. I de olika kommunerna ställs även olika krav gällande bygglov för vissa typer av åtgärder. Exempel på åtgärder där kraven ofta varierar från kommun till kommun är:

 • Altaner upp till 0,5 meter över marknivå.
 • Spaljéer och stängsel.
 • Staket (mer än 50% är luft).
 • Plank högst 0,5 meter över marknivå.
 • Schaktning och/eller markuppfyllnad upp till 0,5 meter från befintlig marknivå.
 • Murar och stödmurar upp till 0,5 meter över marknivå.

Granskning av detaljplanen

Oavsett vilken kommun du ska bygga i är en undersökning av detaljplanen att rekommendera. Detta för att klargöra vilka begränsningar din fastighet (marken/området du vill bygga på) har. I detaljplanen förtydligas bland annat vad som får byggas (bostäder, industri, kommersiella lokaler) och hur det får byggas (höjd, bredd, placering, utformning). För att en bygglovshandläggare överhuvudtaget ska ha en möjlighet att bevilja din bygglovsansökan måste ditt byggprojekt följa de bestämmelser som finns i detaljplanen för den tilltänkta fastigheten, därför är detta en väldigt bra startpunkt. Värt att nämna är att i vissa sällsynta fall kan mindre avvikelser från detaljplanen tillåtas om avvikelsen anses följa detaljplanens syfte. Detta hör dock inte till vanligheten.

Övermäktigt och tidkrävande

Känns tanken på bygglov övermäktig och tidskrävande kan du alltid slå oss en signal. Vi jobbar ju med att granska detaljplaner, projektera bygglovshandingar, ta fram kontrollplaner och driva byggprojekt varje dag och hjälper gärna till.

Allt gott!

Markus Forsström
VD

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg