Skyhills blogg
2021-09-24

Bygglovsbefriade åtgärder samt bygganmälan

Markus Forsström
Markus Forsström
VD
Bygglovsbefriade åtgärder samt bygganmälan

I ett av mina tidigare blogginlägg gick jag igenom vilka åtgärder som kräver bygglov när man bygger i Sverige. Detta inlägg fortsätter i samma anda då vi går igenom några vanliga åtgärder som är bygglovsbefriade samt även några vanliga åtgärder som endast kräver en bygganmälan. Värt att nämna är att vissa av dessa åtgärder kräver att andra förutsättningar är uppfyllda för att åtgärden ska vara bygglovsbefriad. Därför är det viktigt att vi har uttrycket ”det beror på”  i åtanke.

Exempel på vanliga åtgärder som är bygglovsbefriade:

 • Omfärgning eller byte av material på en- och tvåbostadshus (gäller ej om byggnaden är kulturminnesmärkt). Åtgärden får inte heller anses ändra byggnaden eller områdets karaktär.
 • Liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus
 • Brygga med färre än 10 båtplatser (strandskyddsdispens behövs).
 • Anläggningar i form av en eller flera containrar för pågående verksamhet inom industriområde
 • Vissa skyltar inom detaljplanelagt område.
 • Ljusanordningar som inte har betydande inverkan på omgivningen.

Exempel på vanliga åtgärder som kräver bygganmälan:

 • Rivning av byggnad eller del av en byggnad.
 • Attefallshus
 • En ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs (exempelvis håltagning i en bärande vägg) eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
 • En installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.
 • En installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. Exempelvis byggen och projekt som påverkar miljön, avloppssystemet i stort, hygien eller hälsa.
 • En sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad (exempelvis förändrad brandcellsindelning, nya dörrar i brandcellsgräns, förändring av utrymningsvägars utformning, längd och framkomlighet).
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Ändring av en komplementbyggnad till ett komplementbostadshus

Viktigt att ha i åtanke är att om din planerade åtgärd kräver en bygganmälan måste du invänta startbeskedet från byggnadsnämnden innan du börjar bygga eller ändra. Handläggningstiden för att få startbesked på en bygganmälan varierar från kommun till kommun, du bör räkna med att det tar minst fyra veckor från att du lämnat in en komplett anmälan till att du fått ditt startbesked. (Många kommuner har dessvärre ännu längre väntetider.) Det finns med andra ord mycket att vinna på om du lämnar in din anmälan i god tid, när du väl har fått startbeskedet för din bygganmälan är det giltigt i två år.

Som alltid, behöver ni råd och stöd i frågor gällande bygglov är du välkommen att höra av dig till oss!

Hälsningar

Markus Forsström
VD

No items found.
No items found.
Föregående inlägg
Inget föregående inlägg
Nästa inlägg
Inget nästa inlägg